top of page

תקנון האתר

הוצאת בינתיים ע.פ. 206888422 (להלן: "ההוצאה") מקדמת בברכה את המשתמשים באתר.

תנאי השימוש באתר מפורטים בזאת. אנא קראו את התנאים בעיון ובקפידה. תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתכם ועל אישורכם לאמור בתנאי שימוש אלה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם מתייחסים לכל המינים בצורה שווה.

 

השימוש באתר

השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצידך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (as-is) בהתאם להחלטות ההוצאה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ההוצאה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. אם כן, השימוש בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית בלבד.

אתר האינטרנט של ההוצאה מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא אישור מפורש בכתב מההוצאה.

על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה ו/או המוצרים שמקורם באתר האינטרנט של ההוצאה.

כל התכנים באתר הקשורים למוצרים הנמכרים בו מוגנים בזכויות יוצרים, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

ההוצאה רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ההוצאה בקשר לכך.

ההוצאה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות, יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי ההוצאה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל ההוצאה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וההוצאה לא תהיה אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עוגמת נפש וכיוצ"ב שייגרמו לך או לרכושך בשל כך.

אין ההוצאה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, וההוצאה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. ההוצאה אף לא תהיה אחראית להזמנות ו/או מוצרים שיסופקו ו/או יירכשו על ידך באמצעות האתרים המקושרים. מבלי לגרוע מהאמור, ההוצאה אינה אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע או התכנים המתפרסמים באתר ו/או באתר המקושר.

מובהר כי ההוצאה אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה, טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, מחירו וכיוצ"ב. ההוצאה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה, אם וככל שתבוצע, שמקורה בטעות כאמור.

ההוצאה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש. המחיר המחייב הוא המחיר המצוין באותה עת במחשבי ההוצאה.

המחירים באתר כוללים מע"מ, על פי דיני ישראל.

תעריפי המשלוח הם תעריפי חברת דואר ישראל או חברת השליחויות, כולל האריזה של המוצר.

ההוצאה אינה מקבלת הזמנות מחוץ למדינת ישראל, אלא אם אישרה זאת בכתב לפני שהמשתמש ביצע הזמנה.
הזמנה מחו"ל שבוצעה ללא אישור בכתב מההוצאה, תבוטל לאלתר.
הלקוח יקבל את כספו בניכוי עלויות הליך הביטול (2.3% משווי העסקה + 10 ש''ח) אחרי שההוצאה וידאה כי התשלום התקבל אצלה.

אין כפל הנחות ומבצעים.

מחירי המוצרים אינם כוללים את עלות המשלוח (אלא אם צוין אחרת).

ההוצאה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים ולהחריג מוצרים ממבצע.

ההוצאה אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.

אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. הסכם זה אינו מעניק זכויות או רשיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של ההוצאה, פרט לשימוש המותר על פי חוק. כמו כן, אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של ההוצאה או של צד ג' כלשהו. כמו כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאנים", "וירוסים", "תולעים", נוזקות וכיוצ"ב, תכנים שיש בהם כדי להזיק. נוסף על כך, חל עליך איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכיוצ"ב.

לתשומת ליבך, ההוצאה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הוא בבתי המשפט המוסמכים באזור תל־אביב יפו.

אם הוראה מהוראות תקנון זה תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית.

בכל מקרה שבו ההוצאה לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם להסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור או השלמה מצד ההוצאה ולא יהיה בכך משום מניעות נגדה.

 

אבטחת מידע ופרטיות

ההוצאה מקפידה לנהל את האתר במקצועיות ובאופן מבוקר, ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים כדי לשמור ככל האפשר על סודיות המידע שמסר הלקוח.

ההוצאה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, למעט עבור צורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

bottom of page